ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนนางรอง ปีการศึกษา 2567

800

ม.1 สมัครทั้งหมด(คน)

รายชื่อนักเรียน

161

ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ(คน)

รายชื่อนักเรียน

590

ม.1 นักเรียนทั่วไป(คน)

รายชื่อนักเรียน

49

ม.1 ความสามารถพิเศษ(คน)

รายชื่อนักเรียน

594

ม.4 สมัครทั้งหมด(คน)

รายชื่อนักเรียน

336

โควตา ม.3 โรงเรียนเดิม(คน)

รายชื่อนักเรียน

258

ม.4 นักเรียนทั่วไป(คน)

รายชื่อนักเรียน

ข่าวสาร-แจ้งเพื่อทราบ

...

                - ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (17 เมษายน 2567)
                                   รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                   รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

...
...

                     - รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (รด. ปี 1) (27 มีนาคม 2567)
                                   แจ้งนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความประสงค์สมัครเรียนวิชาทหาร (รด.)
ให้นักเรียนพิมพ์ใบสมัครเรียนที่เมนูด้านซ้ายมือ "พิมพ์ใบสมัคร รด." แล้วส่งเอกสารใบสมัครที่โรงอาหารเล็ก ข้างหอประชุมการเวก
ในวันที่ 31 มีนาคม 2567  หรือวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2567   ที่คุณครูสุกัญญา อินทร์สิลา (โทร. 081-0731444) และคุณครูพัชรากร สรวมศิริ (โทร. 088-0452698)                     - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (24 มีนาคม 2567)
                                   1. ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   2. ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
                                   3. ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ
                                   4. ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   5. ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
                                   6. ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ
                                   7. บัญชีสำรอง ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   8. บัญชีสำรอง ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ
                                   คู่มือแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลใบมอบตัว

                     - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (24 มีนาคม 2567)
                                   ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
                                   ประเภท นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก
                                   ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ
                                   บัญชีสำรอง ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก
                                   คู่มือแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลใบมอบตัว

                     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2567 (21 มีนาคม 2567)
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                   ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
                                   ประเภท นักเรียนทั่วไป
                                   ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ
                                   แผนผังอาคารสอบ
                                   แผนผังห้องสอบ ม. 1
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                                   ประเภท นักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
                                   ประเภท นักเรียนทั่วไป
                                   แผนผังอาคารสอบ
                                   แผนผังห้องสอบ ม. 4

                     - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2567 (19 มีนาคม 2567)
                                   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
                                   ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมาสอบวัดความรู้เพื่อจัดชั้นเรียน ในวันที่ 23 มีนาคม 2567

                     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเรียน ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2567 (12 มีนาคม 2567)
                                   รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเรียน ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
                                   ให้นักเรียนมาสอบคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 โดยให้มารายงานตัว
ที่หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง เวลา 08.30 น. และทำการคัดเลือกเข้าเรียนเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

                     - ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (7 มีนาคม 2567)
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                   ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป
                                   ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะและด้านกีฬา
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                                   ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม และประเภทนักเรียนทั่วไป

                     - ชี้แจงการกรอกข้อมูลสมัครสอบรอบทั่วไป (7 มีนาคม 2567)
                                   นักเรียนที่เคยสมัครเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program,
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ หรือเป็นนักเรียนเดิม ม. 3 โรงเรียนนางรอง มีข้อมูลครบถ้วนในระบบแล้ว สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบได้เลย
                                   นักเรียนที่เคยสมัครเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program,
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ หรือเป็นนักเรียนเดิม ม. 3 โรงเรียนนางรอง มีข้อมูลในระบบแล้ว แต่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ไปเมนูแก้ไขข้อมูลใบสมัคร
ก่อนพิมพ์ใบสมัครสอบ
                                   การเลือกประเภทในเขตพื้นที่บริการ, นักเรียนทั่วไป หรือความสามารถพิเศษ เมื่อนักเรียนนำใบสมัครพร้อมหลักฐานมายื่นสมัครที่โรงเรียน
ในวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2567 จะมีกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนว่า เป็นนักเรียนประเภทใด (นักเรียนหรือผู้ปกครองไม่ต้องเลือกประเภทมา)
                                   การสมัครสอบรอบทั่วไป นักเรียนทุกคนต้องกรอกใบสมัครและพิมพ์ใบสมัครสอบจากระบบพร้อมนำหลักฐาน มายื่นที่โรงเรียน
ในวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2567


                     - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted), ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)
และห้องเรียนวิทยาศาตร์พลังสิบ ประจำปีการศึกษา 2567 (26 กุมภาพันธ์ 2567)
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                                   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   สำรองห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)
                                   สำรองห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)
                                   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ
                                   สำรองห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ
                                   คู่มือแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลใบมอบตัว
                                   การกรอกข้อมูลมอบตัว br>
                     - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted), ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)
และห้องเรียนวิทยาศาตร์พลังสิบ ประจำปีการศึกษา 2567 (18 กุมภาพันธ์ 2567)
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   สำรองห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)
                                   สำรองห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)
                                   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ
                                   สำรองห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ
                                   คู่มือแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลใบมอบตัว
                                   การกรอกข้อมูลมอบตัว

                     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program
และห้องเรียนวิทยาศาตร์พลังสิบ ประจำปีการศึกษา 2567 (15 กุมภาพันธ์ 2567)
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)
                                   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                                   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)
                                   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ

                     - แนะนำหลักสูตร (3 กุมภาพันธ์ 2567)
                                   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ
                                   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)
                                   ตารางเปรียบเทียบหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติมแยกตามห้องเรียน

                     - ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (19 มกราคม 2567)
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                   ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป
                                   ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะและด้านกีฬา
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                                   ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม และประเภทนักเรียนทั่วไป
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                   ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)

                     - ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม (15 มกราคม 2567)
                                   ประกาศโรงเรียนนางรอง
                                   รายชื่อนักเรียนประเภทโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม จำนวน 439 คน
                                       ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลใบสมัครและพิมพ์ใบสมัครของนักเรียนส่งที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ อาคาร 1 ในวันที่ 15 - 19 มกราคม 2567


กราฟรายงานการรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป
9 มีนาคม 2567 - 13 มีนาคม 2567

กราฟแสดงยอดผู้สมัครรวมแต่ละวัน

แผนภูมิแสดงยอดรวม ม. 1 รายวัน

แผนภูมิแสดงยอดรวม ม. 4 รายวัน

Pie Chart ม.1

กราฟแสดงยอดผู้สมัครจำแนกตามระดับชั้น

แผนภูมิแสดงยอดรวม ม. 1 รายวันจำแนกตามประเภท

แผนภูมิแสดงยอดรวม ม. 4 รายวันจำแนกตามเพศ

Pie Chart ม. 4


รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป
9 มีนาคม 2567 - 13 มีนาคม 2567


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2567   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
ในเขตพื้นที่บริการ
นักเรียนทั่วไป
ความสามารถพิเศษ
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
  9 มีนาคม 2567 45 55 100 139 213 352 22 14 36
10 มีนาคม 2567 24 20 44 60 70 130 7 6 13
11 มีนาคม 2567 4 6 10 30 29 59 - - -
12 มีนาคม 2567 2 3 5 9 24 33 - - -
13 มีนาคม 2567 1 1 2 7 9 16 - - -
รวม 76 85 161 245 345 590 29 20 49

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2567   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
นักเรียนทั่วไป
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
  9 มีนาคม 2567 27 75 102
10 มีนาคม 2567 15 32 47
11 มีนาคม 2567 13 27 40
12 มีนาคม 2567 11 27 38
13 มีนาคม 2567 22 9 31
รวม 88 170 258

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2567   (รายประเภท)

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
ในเขตพื้นที่บริการ 76 85 161
นักเรียนทั่วไป 245 345 590
ความสามารถพิเศษ 29 20 49
รวม 350 450 800  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2567   (รายประเภท)

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
นักเรียนทั่วไป 88 170 258
รวม 88 170 258  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2567   แยกรายแผนการเรียน

แผนการเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 56 124 180
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 11 16 27
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ 21 30 51
รวม 88 170 258  


รายงานการรับสมัครประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
15 มกราคม 2567 - 19 มกราคม 2567


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2567   (รายแผนการเรียน)

แผนการเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 113 155 268
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 17 31 48
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ 10 10 20
รวม 140 196 336

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567   ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม

ประเภทที่สมัคร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
โควตา ม.3 โรงเรียนเดิม 140 196 336
รวม 140 196 336  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2567   แยกรายแผนการเรียน

แผนการเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 113 155 268
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 17 31 48
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ 10 10 20
รวม 140 196 336  

  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...