Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม
เลือกแผนการเรียนคณิต - อังกฤษ ( 48 คน )

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม   ปีการศึกษา 2567   จำนวน  48 คน
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ

เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
โรงเรียนเดิม
หมายเหตุ
 A050  1-3185-00037-xx-x ม. 3/11  นางสาวอภิชยา   อ่อนต่าย  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A067  1-3198-00550-xx-x ม. 3/9  เด็กชายธนทัต   เกรียมไธสง  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A069  1-1020-04010-xx-x ม. 3/9  นายบัญญพนต์   บำเพ็ญกุล  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A070  1-3198-00542-xx-x ม. 3/9  นายพิชญะ   ฉัตรธนเศรษฐ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A073  1-1042-00649-xx-x ม. 3/9  เด็กชายศิรศักดิ์   ยินดีรส  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A075  1-1396-00518-xx-x ม. 3/9  เด็กชายอานุภาพ   ยินดีชาติ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A082  1-3198-00541-xx-x ม. 3/7  เด็กชายคณพศ   คล้ายฉิม  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A089  1-3198-00551-xx-x ม. 3/7  เด็กหญิงณัชริญา   เทียนวรรณ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A090  1-3198-00534-xx-x ม. 3/7  เด็กหญิงกมลชนก   โกฐเนตร  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A092  1-2595-00128-xx-x ม. 3/8  เด็กชายวรวัฒน์   สุริยาเย็น  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A096  1-3099-03670-xx-x ม. 3/7  เด็กชายภาณุวัฒน์   ฉ่ำสระน้อย  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A101  1-3198-00560-xx-x ม. 3/7  เด็กหญิงณิชา   โคลนกระโทก  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A104  1-3198-00562-xx-x ม. 3/7  เด็กหญิงอีวิทต้า   อิงอริส จาคอบส์สัน  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A107  1-1603-01320-xx-x ม. 3/7  เด็กหญิงอธิกา   ปัญญา  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A108  1-3198-00540-xx-x ม. 3/7  เด็กหญิงฉันทพันธุ์   ณ รังศรี  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A124  1-3199-01257-xx-x ม. 3/10  เด็กหญิงหทัยทิพย์   ริ้งไธสง  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A144  1-3198-00544-xx-x ม. 3/1  เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันคำ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A146  1-3198-00554-xx-x ม. 3/8  เด็กหญิงสุกฤตา   ภควรัตนโชต  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A148  1-3198-00541-xx-x ม. 3/3  นายปรมินทร์   ยาวรัมย์  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A156  1-1007-04067-xx-x ม. 3/1  นางสาวรินรดา   เหลวกูล  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A177  1-3198-00535-xx-x ม. 3/4  นายณัฐดนัย   แมลงผึ้ง  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A183  1-3089-00039-xx-x ม. 3/5  นางสาววรกาญจน์   จันทร์คำ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A201  1-3198-00545-xx-x ม. 3/5  นางสาววานิสา   อาจบุรายณ์  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A205  1-3099-03582-xx-x ม. 3/10  เด็กหญิงพัฒน์นรี   ซื่อศุภเมธิน  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A215  1-3198-00546-xx-x ม. 3/4  เด็กหญิงธวัลรัตน์   หิงสันเทียะ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A220  1-3198-00534-xx-x ม. 3/8  เด็กหญิงปาลิตา   สิงห์วงค์  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A221  1-3198-00561-xx-x ม. 3/4  เด็กหญิงรินลดา   เทพเนาว์  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A224  1-3198-00549-xx-x ม. 3/4  เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ปิ่นศิริ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A231  1-3198-00546-xx-x ม. 3/5  เด็กหญิงประกายมาศ   ทรงมณี  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A234  1-1004-01464-xx-x ม. 3/4  เด็กหญิงมนัสนันท์   กึม  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A237  1-1902-01143-xx-x ม. 3/4  เด็กหญิงอริสา   มิ่งขวัญ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A240  1-3198-00555-xx-x ม. 3/8  เด็กชายวัชรพงษ์   พึ่งประสพ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A241  1-3198-00539-xx-x ม. 3/8  นายภาคิน   กมลชัย  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A248  1-4793-00096-xx-x ม. 3/1  นางสาวอรัญญา   อภิชาติตังสกุล  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A253  1-3185-00037-xx-x ม. 3/3  นายธนพัฒน์   เณรเกิด  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A254  1-1007-04062-xx-x ม. 3/3  เด็กชายอนันดา   เพชรนา  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A260  1-2499-00931-xx-x ม. 3/3  เด็กชายศุภฤกษ์   สุดเสน่หา  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A281  1-3099-03641-xx-x ม. 3/3  เด็กชายกีรติ   กลีบพุฒ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A282  1-3005-01119-xx-x ม. 3/1  เด็กหญิงพิชญานี   คำกลาง  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
 A295  1-8004-00411-xx-x ม. 3/8  เด็กหญิงกนกนิภา   แต้มจันทร์  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง  
Page. [1][2]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...