Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2567  จำนวน 439 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 1  1-3198-00538-xx-x  34334  3  1  เด็กหญิงชุติกาญจน์   คงประโคน  3.82  
 2  1-3198-00556-xx-x  34339  3  1  เด็กหญิงนารีรัตน์   ไชยสาร  3.81  
 3  1-1042-00633-xx-x  34344  3  1  นางสาวพรรัญชน์ภัทร   ศรีบริบูรณ์  3.78  
 4  1-3198-00544-xx-x  34329  3  1  เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันคำ  3.77  
 5  1-3198-00533-xx-x  34338  3  1  เด็กหญิงนภัสสร   ลีลาน้อย  3.76  
 6  1-3199-01243-xx-x  34343  3  1  เด็กหญิงปุญยวีร์   จงประโคน  3.76  
 7  1-1396-00486-xx-x  34340  3  1  เด็กหญิงปพัชญา   คึ่มสูง  3.75  
 8  1-3198-00541-xx-x  34353  3  1  เด็กหญิงสุประวีณ์   อินทร์รัตน์  3.75  
 9  1-3199-01218-xx-x  34324  3  1  เด็กชายประภวิษณุ์   อยู่แท้กูล  3.74  
 10  1-3198-00558-xx-x  34341  3  1  เด็กหญิงปานระพี   พินเกาะคำ  3.74  
 11  1-3118-00060-xx-x  34320  3  1  เด็กชายชยธร   มีแย้มภักดิ์  3.73  
 12  1-3198-00553-xx-x  34347  3  1  เด็กหญิงพีรดา   มีแย้มภักดิ์  3.73  
 13  1-3198-00539-xx-x  34321  3  1  เด็กชายชยานุตาพงษ์   ขาวสระ  3.72  
 14  1-4793-00096-xx-x  34355  3  1  เด็กหญิงอรัญญา   อภิชาติตังสกุล  3.70  
 15  1-3120-01042-xx-x  34350  3  1  เด็กหญิงภูริชญา   แผลติตะ  3.69  
 16  1-4599-01319-xx-x  34333  3  1  เด็กหญิงชนิดาภา   นาคินชาติ  3.67  
 17  1-3198-00538-xx-x  34337  3  1  เด็กหญิงธัญญรัตน์   ธรรมวงศ์  3.67  
 18  1-3198-00547-xx-x  34335  3  1  เด็กหญิงญาณกร   ศรียันต์  3.64  
 19  1-3053-00052-xx-x  34349  3  1  เด็กหญิงภัทราภรณ์   คลังกูล  3.64  
 20  1-1007-04067-xx-x  34351  3  1  เด็กหญิงรินรดา   เหลวกูล  3.63  
 21  1-3198-00550-xx-x  34346  3  1  เด็กหญิงพิชญาภา   รัตนปู  3.61  
 22  1-3198-00545-xx-x  34331  3  1  เด็กหญิงแก้วกัลยา   สารโชติ  3.60  
 23  1-3198-00538-xx-x  34323  3  1  เด็กชายบุญริศทร์   ดาทอง  3.59  
 24  1-3198-00539-xx-x  34322  3  1  เด็กชายธันวา   สุขฤดี  3.57  
 25  1-3005-01119-xx-x  34345  3  1  เด็กหญิงพิชญานี   คำกลาง  3.56  
 26  1-3198-00546-xx-x  34336  3  1  เด็กหญิงฐิตวันต์   ใจงูเหลือม  3.55  
 27  1-3185-00040-xx-x  34319  3  1  เด็กชายจักรพรรดิ์   สุดาชม  3.48  
 28  1-3198-00560-xx-x  34354  3  1  เด็กหญิงอรณิชา   คบทองหลาง  3.46  
 29  1-6392-00022-xx-x  34352  3  1  นางสาวศรัณย์พร   สิงห์ทอง  3.40  
 30  1-8399-02047-xx-x  34318  3  1  เด็กชายคิดบรรจง   บุญเกิด  3.37  
 31  1-3198-00538-xx-x  34325  3  1  เด็กชายพิชิตชัย   เทียนวรรณ  3.37  
 32  1-3198-00552-xx-x  34328  3  1  เด็กชายศุภกร   อินทร์ฉลาด  3.33  
 33  1-3199-01262-xx-x  34327  3  1  เด็กชายวรินทร   พะธะนะ  3.31  
 34  1-3099-03618-xx-x  34326  3  1  เด็กชายภาณุพงษ์   ปราบสกูล  3.30  
 35  1-3198-00558-xx-x  34342  3  1  เด็กหญิงปาริชาติ   หมั่นคูณ  3.11  
 36  1-3198-00561-xx-x  34357  3  1  เด็กหญิงไอยวรินทร์   อุทิศรัมย์  2.97  
 37  1-3198-00553-xx-x  34332  3  1  เด็กหญิงชญานิศ   วิเศษน้ำ  2.87  
 38  1-3198-00539-xx-x  34375  3  2  เด็กหญิงกรรณวรา   สงกูล  3.91  
 39  1-3099-03610-xx-x  34381  3  2  เด็กหญิงณัฏฐินีย์   นุงกระโทก  3.91  
 40  1-4999-00541-xx-x  34366  3  2  เด็กชายปณิธาน   อุไรรัมย์  3.88  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]