Report Online.

ประเภททั่วไป
ม. 1 - นักเรียนทั่วไป ( 590 คน )

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนทั่วไป   ปีการศึกษา 2567   จำนวน  590 คน

#
เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
โรงเรียนเดิม
ระดับชั้น
ผู้บันทึกข้อมูล
 1  B001  1-3198-00623-xx-x  เด็กหญิงปวันรัตน์   ประเทืองผล  บ้านหนองพลวง ม. 1  พีระพงษ์ มีพวงผล
 2  B002  1-3198-00626-xx-x  เด็กหญิงจิราพัชร   สงกูล  วัดหนองปล่อง ม. 1  มานา หมายสุข
 3  B003  1-1043-01351-xx-x  เด็กชายธีรวัฒน์   ทิพย์นางรอง  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  พีระพงษ์ มีพวงผล
 4  B004  1-3198-00639-xx-x  เด็กชายธีรดนย์   เกรัมย์  กมลลักษณ์ ม. 1  จรรยา โดดไธสง
 5  B005  1-3198-00638-xx-x  เด็กหญิงวรพิชชา   ดวงดารา  เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ม. 1  มานา หมายสุข
 6  B006  1-3198-00631-xx-x  เด็กหญิงกัญญาพัชร   สุโข  มารดาวนารักษ์ ม. 1  พีระพงษ์ มีพวงผล
 7  B007  1-3198-00644-xx-x  เด็กหญิงพิมพ์อร   ทองแท่ง  บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) ม. 1  มานา หมายสุข
 8  B008  1-3198-00648-xx-x  เด็กชายปุณณวิช   วามะกัณฑ์  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  จรรยา โดดไธสง
 9  B009  1-1045-00118-xx-x  เด็กชายปุญญะ   บุญรัมย์  มารีพิทักษ์ ม. 1  มานา หมายสุข
 10  B010  1-3198-00614-xx-x  เด็กหญิงวฤดี   ดีด้วยชาติ  บ้านหนองกง ม. 1  จรรยา โดดไธสง
 11  B011  1-3198-00644-xx-x  เด็กชายวริทธินันท์   เหงี่ยมผักแว่น  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  พีระพงษ์ มีพวงผล
 12  B012  1-1010-00355-xx-x  เด็กชายปัญญา   ค้าภูเขียว  บ้านยายคำ ม. 1  มานา หมายสุข
 13  B013  1-1020-04323-xx-x  เด็กชายธันวา   อุ่นประชา  มารีพิทักษ์ ม. 1  จรรยา โดดไธสง
 14  B014  1-3198-00639-xx-x  เด็กชายปฐพี   หะสูง  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  จรรยา โดดไธสง
 15  B015  1-3198-00642-xx-x  เด็กหญิงธิดารัตน์   เคยดอน  บ้านกระจายเหล่าสูง ม. 1  พีระพงษ์ มีพวงผล
 16  B016  1-3198-00644-xx-x  เด็กหญิงพนิดา   ทิพย์อักษร  บ้านดอนหวาย ม. 1  มานา หมายสุข
 17  B017  1-3198-00648-xx-x  เด็กหญิงณัฎฐณิชา   การเพียร  เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ม. 1  จรรยา โดดไธสง
 18  B018  1-3999-00448-xx-x  เด็กหญิงพิชญากร   ทิศกระโทก  วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) ม. 1  พีระพงษ์ มีพวงผล
 19  B019  1-3198-00642-xx-x  เด็กหญิงกัญญานัฐ   พันธุ์มี  เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ม. 1  มานา หมายสุข
 20  B020  1-3198-00638-xx-x  เด็กชายปัญณวัตน์   อินทกูล  บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) ม. 1  พีระพงษ์ มีพวงผล
 21  B021  1-2097-02722-xx-x  เด็กชายเปรมปรนนท์   บานชื่น  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  จรรยา โดดไธสง
 22  B022  1-3198-00649-xx-x  เด็กชายวัชรวัฒน์   สุริยาเย็น  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  จรรยา โดดไธสง
 23  B023  1-7099-01899-xx-x  เด็กชายธนยศ   จอมทอง  มารดาวนารักษ์ ม. 1  มานา หมายสุข
 24  B024  1-3299-01747-xx-x  เด็กหญิงรดามณี   ปิ่นศิริ  วัดนํ้าไหล ม. 1  พีระพงษ์ มีพวงผล
 25  B025  1-3072-00063-xx-x  เด็กหญิงณิชาภัทร   ตระสินธุ์  วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) ม. 1  มานา หมายสุข
 26  B026  1-4099-04085-xx-x  เด็กหญิงกัญญากร   สารธิมา  มารีพิทักษ์ ม. 1  พีระพงษ์ มีพวงผล
 27  B027  1-3198-00626-xx-x  เด็กชายสมปอง   รักบุญยัง  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  มานา หมายสุข
 28  B028  1-3185-00045-xx-x  เด็กชายนรินทร   เหงากระโทก  อนุบาลปะคำ ม. 1  จรรยา โดดไธสง
 29  B029  1-3198-00649-xx-x  เด็กชายธนเดช   กลมวงศ์ธนาเดช  มารีพิทักษ์ ม. 1  มานา หมายสุข
 30  B030  1-3099-03888-xx-x  เด็กหญิงปวรรัตน์   ภังภูธร  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  พีระพงษ์ มีพวงผล
 31  B031  1-3198-00624-xx-x  เด็กหญิงวรกันต์   ทบพักตร์  วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) ม. 1  มานา หมายสุข
 32  B032  1-3198-00624-xx-x  เด็กชายณัฐสิทธิ์   ดีด้วยชาติ  กมลลักษณ์ ม. 1  จรรยา โดดไธสง
 33  B033  1-3198-00626-xx-x  เด็กหญิงภัทราพร   ศรชัย  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  พีระพงษ์ มีพวงผล
 34  B034  1-1006-00593-xx-x  เด็กหญิงนพภัสสร   จินจาคาม  มารดาวนารักษ์ ม. 1  จรรยา โดดไธสง
 35  B035  1-3198-00628-xx-x  เด็กหญิงอนัญพร   ทวีพูน  บ้านหนองพลวง ม. 1  พีระพงษ์ มีพวงผล
 36  B036  1-3198-00645-xx-x  เด็กหญิงสวรส   ฉิมมาลี  บ้านโคกสนวน ม. 1  มานา หมายสุข
 37  B037  1-3198-00630-xx-x  เด็กชายขจรเกียรติ   พสุรัตน์  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  จรรยา โดดไธสง
 38  B038  1-9075-00090-xx-x  เด็กหญิงพรธิชา   นนทะพันธ์  ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) ม. 1  พีระพงษ์ มีพวงผล
 39  B039  1-3198-00644-xx-x  เด็กหญิงณัฐฐินันท์   กองศักดิ์  บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา ม. 1  จรรยา โดดไธสง
 40  B040  1-3053-00075-xx-x  เด็กชายอภิภูมิ   กุลนรา  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  มานา หมายสุข
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...