Report Online.

ประเภทนักเรียนทั่วไป
เลือกแผนการเรียนคณิต - อังกฤษ ( 27 คน )

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2567   จำนวน  27 คน
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ

เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
โรงเรียนเดิม
ระดับชั้น
ผู้บันทึกข้อมูล
 B006  1-3198-00543-xx-x  นางสาวปุณญพัฒน์   ประยงค์  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  บ้านแท่นบัลลังก์ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B015  1-1037-04403-xx-x  นายวศิน   แมลงทับ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรองพิทยาคม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B034  1-3198-00553-xx-x  นายกิตตินันท์   แจ้งกลาง  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B036  1-3198-00538-xx-x  นางสาวอลิษา   สัตตุสะ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B050  1-1203-00196-xx-x  นายธันวา   จูกูล  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B059  1-1399-00604-xx-x  นางสาวปรีดา   ยินดี  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  วัดละลวด ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B100  1-3198-00558-xx-x  เด็กหญิงบุญศิริ   เพชรวิเศษ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  มารดาวนารักษ์ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B104  1-3198-00559-xx-x  เด็กหญิงรัตนาวดี   สอบกระโทก  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  บ้านหนองเเช่ไม้ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B107  1-3198-00548-xx-x  เด็กหญิงพิชากานต์   สุขอ้วน  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  เทศบาล ๒ (ทีโอเอพิทยาคม) ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B108  1-7499-01246-xx-x  นางสาวกัลยารัตน์   ลาธิ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  เทศบาล ๒ (ทีโอเอพิทยาคม) ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B114  1-3198-00546-xx-x  นางสาวจิดาภา   พิทักษ์อัมรา  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B115  1-3198-00548-xx-x  นางสาวเนื้อไม้   จันทร์นพคุณ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  วัดละลวด ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B125  1-3185-00038-xx-x  นางสาวธนัญชนก   รากผักแว่น  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  อนุบาลปะคำ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B148  1-3198-00547-xx-x  เด็กชายสถาพร   จันทร์ราตรี  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B163  1-1037-04357-xx-x  นางสาวประภาภัทร   สงสุระ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  มารดาวนารักษ์ ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B168  1-3198-00546-xx-x  นางสาวศิริวัลย์   ทิพย์นางรอง  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรองพิทยาคม ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B185  1-3198-00548-xx-x  นางสาวอุมาพร   ศรีเพชร  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรองพิทยาคม ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B186  1-3198-00546-xx-x  นายชลลกรณ์   นุชสาย  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B189  1-3199-01222-xx-x  นางสาวอัมพวรรณ   กลิ้งรัมย์  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B191  1-3053-00047-xx-x  นางสาวสุชาวลี   เขียวบุญแย้ม  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B212  1-7306-01298-xx-x  นายศิวกร   โล่ห์นารายณ์  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  เทศบาล ๒ (ทีโอเอพิทยาคม) ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B221  1-3198-00542-xx-x  นายรัฐภูมิ   เฉื่อยฉ่ำ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B230  1-1005-01705-xx-x  เด็กชายภูตะวัน   มูลศรี  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B231  1-3198-00539-xx-x  นายธนพัฒน์   เฉื่อยฉ่ำ  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B235  1-3199-01239-xx-x  นายตะวันฉาย   อินทร์ทอง  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B241  1-3198-00544-xx-x  นางสาวธัญกร   เกษทองหลาง  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B254  1-3198-00560-xx-x  เด็กชายธีรเดช   เนตรภักดี  แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
Page. [1]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...