Report Online.

ประเภทนักเรียนทั่วไป
เลือกแผนการเรียนวิทย์ - คณิต ( 180 คน )

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2567   จำนวน  180 คน
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต

เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
โรงเรียนเดิม
ระดับชั้น
ผู้บันทึกข้อมูล
 B003  1-3198-00537-xx-x  นางสาววันวิสา   ประสมทรัพย์  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  พิมพ์รัฐประชาสรรค์ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B004  1-3198-00544-xx-x  นางสาวแพรพัชชา   ตรีเมฆ  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B005  1-3198-00558-xx-x  นางสาวพิมพ์มาดา   อาจปานกลาง  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บ้านแท่นบัลลังก์ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B007  1-3198-00550-xx-x  นางสาวภัสกร   กิจสีสุข  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บ้านหนองทองลิ่ม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B008  1-3185-00040-xx-x  เด็กหญิงสิรยากร   เอี้ยงกูล  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  อนุบาลปะคำ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B009  1-3185-00039-xx-x  นางสาวปุณยพร   สุทธิทักษ์  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  อนุบาลปะคำ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B010  1-3198-00553-xx-x  นางสาวฐิพรรณญา   ทองบาง  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  วัดละลวด ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B011  1-4491-00074-xx-x  นางสาวณัฐวิภา   แสนปัดชา  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บ้านเทพพัฒนา ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B012  1-3185-00037-xx-x  นางสาวสิริวิมล   สุขสุทธิ  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บ้านเทพพัฒนา ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B013  1-7499-01238-xx-x  นางสาวหทัยชนก   ปรึกษาครบุรี  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  ชุมชนบ้านดอนนางงาม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B014  1-3185-00038-xx-x  นางสาวกานต์ธิดา   เลาตา  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บ้านเทพพัฒนา ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B016  1-3194-00052-xx-x  นายจิรวัฒน์   สาสุข  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บ้านหนองน้ำขุ่น ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B017  1-3198-00559-xx-x  เด็กหญิงอาทิตยา   พูนสวัสดิ์  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บ้านหนองทองลิ่ม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B018  1-3198-00543-xx-x  นางสาวปรางแก้ว   บุญประธรรม  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  ไทยเจริญวิทยา ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B019  1-2096-01601-xx-x  นางสาวศศิชา   ธนัญชัย  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  ชุมชนบ้านดอนนางงาม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B021  1-3199-01093-xx-x  นางสาวนภัทร   ครุณรัมย์  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรองพิทยาคม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B022  1-3198-00535-xx-x  นางสาวนิภาพร   ช่วยกระโทก  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บ้านหนองทองลิ่ม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B023  1-3198-00539-xx-x  นางสาวอาทิตยา   วัชพืช  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บ้านหนองทองลิ่ม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B024  1-3198-00557-xx-x  นางสาว ธิดามณี   ด่านกระโทก  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บ้านหนองทองลิ่ม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B025  1-3198-00557-xx-x  นางสาวรัตดามณี   ด่านกระโทก  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บ้านหนองทองลิ่ม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B027  1-3198-00552-xx-x  เด็กหญิงธัญจิรา   มั่นคง  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  โนนสุวรรณพิทยาคม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B028  1-3292-00058-xx-x  นายธนัช   บุญสน  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  ลำปลายมาศ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B029  1-3198-00537-xx-x  นางสาวณัฐภัสสร   ทองเกลี้ยง  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  โนนสุวรรณพิทยาคม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B030  1-3198-00551-xx-x  นางสาวสสิณา   ชะมาประโคน  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บ้านหนองทองลิ่ม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B031  1-3198-00556-xx-x  เด็กชายประภากร   หอมโลก  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B032  1-1007-04104-xx-x  เด็กหญิงพิชญา   สินเธาว์  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B033  1-3198-00536-xx-x  นางสาวณัฏฐากร   อุ้ยสุวรรณ์  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  ชุมชนบ้านดอนนางงาม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B037  1-3185-00038-xx-x  นางสาวจุฑาธิป   โชตฉิมมะดัน  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บ้านแท่นบัลลังก์ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B039  1-3198-00533-xx-x  นางสาววิภาวี   ปราบภัย  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B040  1-3198-00537-xx-x  นายภัคพล   ฉิมมาลี  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บ้านโคกสนวน ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B041  1-3198-00547-xx-x  นางสาวสุภาพร   สุดกระโทก  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บ้านแท่นบัลลังก์ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B042  1-3198-00531-xx-x  นางสาวชนิดา   คงษา  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  วัดหนองปล่อง ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B043  1-3198-00540-xx-x  นางสาวมนัสณี   โสวาที  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  วัดหนองปล่อง ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B044  1-3198-00544-xx-x  นางสาวรัตนาภรณ์   มั่นคง  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  ชุมชนบ้านดอนนางงาม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B045  1-3198-00561-xx-x  เด็กหญิงเมษยาวดี   สุขพันธ์  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  ชุมชนบ้านดอนนางงาม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B046  1-3198-00550-xx-x  นายธนกฤต   หาญสุวรรณ  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  นางรอง ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B047  1-3199-01225-xx-x  เด็กชายณัฐพัฒน์   จ่ายวารี  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  หนองหงส์พิทยาคม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B048  1-3198-00562-xx-x  เด็กหญิงวรรณวิสา   หมั่นกิจ  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  วัดหนองปล่อง ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B049  1-3185-00038-xx-x  นางสาวอริสา   เเซ่ลี้  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B051  1-3198-00557-xx-x  นางสาวเบญญาพร   วิชัยกูล  แผนการเรียนวิทย์ - คณิต  บุรีรัมย์พิทยาคม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
Page. [1][2][3][4][5]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...