Report Online.

ประเภททั่วไป
ม. 1 - นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ( 161 คน )

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ   ปีการศึกษา 2567   จำนวน  161 คน

#
เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
โรงเรียนเดิม
ระดับชั้น
ผู้บันทึกข้อมูล
 1  A001  1-3198-00625-xx-x  เด็กหญิงอัยย์วิริญจ์   พลแสน  บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 2  A002  1-3198-00636-xx-x  เด็กชายภูริภัทร์   คำบุดดี  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 3  A003  1-3198-00644-xx-x  เด็กชายธีรภัทร   ศรีผดุง  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  ธิดารัตน์ เหมือนสิงห์
 4  A004  1-3198-00623-xx-x  เด็กหญิงนิรุชา   มาตา  บ้านหนองเสม็ด ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 5  A005  1-3198-00632-xx-x  เด็กชายธีรภัทร   เขตรัมย์  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  ธิดารัตน์ เหมือนสิงห์
 6  A006  1-3198-00619-xx-x  เด็กหญิงณัฐริการ์   กุลไธสง  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 7  A007  1-3198-00628-xx-x  เด็กหญิงพินทุอร   ศิริสวัสดิ์  บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) ม. 1  ธิดารัตน์ เหมือนสิงห์
 8  A008  1-3198-00636-xx-x  เด็กชายศุภกร   นรารมย์  กมลลักษณ์ ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 9  A009  1-3198-00626-xx-x  เด็กหญิงยิ่งลักษณ์   อ๊อดมณโท  บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฏ์วิทยาคาร) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 10  A010  1-3198-00635-xx-x  เด็กหญิงบุณยาพร   ธูปบูชา  บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) ม. 1  ธิดารัตน์ เหมือนสิงห์
 11  A011  1-3198-00648-xx-x  เด็กหญิงปณัสยา   ศิริมาตย์  บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 12  A012  1-3072-00064-xx-x  เด็กชายรัตนชัย   ฤทธิ์ณรงค์  ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 13  A013  1-1007-04286-xx-x  เด็กหญิงภัทรวดี   ปาแปง  กมลลักษณ์ ม. 1  ธิดารัตน์ เหมือนสิงห์
 14  A014  1-3198-00639-xx-x  เด็กชายธันวา   พิมพ์อักษร  เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 15  A015  1-3099-03993-xx-x  เด็กหญิงรักษิณา   คิดเห็น  มารีพิทักษ์ ม. 1  ธิดารัตน์ เหมือนสิงห์
 16  A016  1-3198-00620-xx-x  เด็กชายฐิติโชติ   ทวีพัฒน์  ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 17  A017  1-3198-00635-xx-x  เด็กชายสมิทธิ์   เกิดเหมาะ  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  ธิดารัตน์ เหมือนสิงห์
 18  A018  1-3198-00632-xx-x  เด็กชายกิตติภัค   ขำเอนก  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 19  A019  1-4199-02805-xx-x  เด็กชายภัทรพงษ์   น้อยกรุต  มารีพิทักษ์ ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 20  A020  1-3198-00622-xx-x  เด็กชายสุทธิพงษ์   สุวพงษ์  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 21  A021  1-3198-00650-xx-x  เด็กหญิงสุภัสรา   ทองสะอาด  ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) ม. 1  ธิดารัตน์ เหมือนสิงห์
 22  A022  1-3198-00630-xx-x  เด็กชายจักรภัทร   เมฆาวณิชย์  มารีพิทักษ์ ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 23  A023  5-3198-00023-xx-x  เด็กชายอเล็กชานเดอร๋ โรดส์   แจ้งมงคล  บ้านหนองเสม็ด ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 24  A024  1-3198-00630-xx-x  เด็กหญิงภฤศภรณ์   สะเดา  มารีพิทักษ์ ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 25  A025  1-3198-00648-xx-x  เด็กชายนวมินทร์   เครือบคณโท  กมลลักษณ์ ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 26  A026  1-3198-00645-xx-x  เด็กหญิงพิมนภัส   ทิพย์อักษร  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 27  A027  1-3198-00624-xx-x  เด็กหญิงเบญญาภา   โนรินทร์  บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 28  A028  1-3198-00629-xx-x  เด็กหญิงณิชาภัทร   อ่ำหนองบัว  เทศบาล1(ทีโอเอวิทยา) ม. 1  ธิดารัตน์ เหมือนสิงห์
 29  A029  1-3198-00645-xx-x  เด็กชายกตัญญู   กาลศรี  บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 30  A030  1-3198-00644-xx-x  เด็กหญิงภูธนัญ   ซาวทองคำ  กมลลักษณ์ ม. 1  ธิดารัตน์ เหมือนสิงห์
 31  A031  1-3198-00652-xx-x  เด็กหญิงนารีนาถ   ศรีณรงค์  กมลลักษณ์ ม. 1  ธิดารัตน์ เหมือนสิงห์
 32  A032  1-3198-00647-xx-x  เด็กหญิงอันสุดา   จันทร์ไทย  บ้านหนองรี (มิตรภาพที่ 225) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 33  A033  1-3198-00624-xx-x  เด็กชายภานุวัฒน์   ขอคล้ายกลาง  บ้านหนองรี (มิตรภาพที่ 225) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 34  A034  1-3099-03909-xx-x  เด็กชายภาคิน   ฟันเดอเวเยอร์  บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 35  A035  1-3198-00625-xx-x  เด็กหญิงยิ่งลักษณ์   แชจอหอ  กมลลักษณ์ ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 36  A036  1-3198-00635-xx-x  เด็กหญิงบุญยวีร์   สุมาลี  บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 37  A037  1-3399-01149-xx-x  เด็กหญิงพัทธนันท์   อินทรรัตน์  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 38  A038  1-3198-00649-xx-x  เด็กชายธนภัทร   อุ่นใจ  เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ม. 1  ธิดารัตน์ เหมือนสิงห์
 39  A039  1-3198-00633-xx-x  เด็กหญิงชญาภิวัฒน์   พันธุ์ทุมรุ่งโรจน์  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  ปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
 40  A040  1-3198-00626-xx-x  เด็กหญิงวิลาสินี   บรรดิษฐ์  บ้านหนองรี (มิตรภาพที่ 225) ม. 1  ธิดารัตน์ เหมือนสิงห์
Page. [1][2][3][4][5]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...