Report Online.

ประเภทนักเรียนโควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม
เลือกแผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ ( 20 คน )

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม   ปีการศึกษา 2567   จำนวน  20 คน
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ

เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
โรงเรียนเดิม
หมายเหตุ
 A015  1-3198-00556-xx-x ม. 3/11  เด็กหญิงพรชนก   โยธาศรี  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A094  1-4099-03748-xx-x ม. 3/7  นางสาวปลายฟ้า   สังข์สนิท  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A095  1-3492-00094-xx-x ม. 3/7  นายภูมิสิริพัฒน์   จันทร์พวง  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A100  1-3198-00535-xx-x ม. 3/7  นายณัฐพัฒน์   สังข์สนิท  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A105  1-3198-00529-xx-x ม. 3/7  นายศุภกิจ   ปั้นมี  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A143  1-3198-00559-xx-x ม. 3/10  เด็กหญิงธนัญญา   ใจกล้า  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A147  1-3198-00538-xx-x ม. 3/1  เด็กหญิงธัญญรัตน์   ธรรมวงศ์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A194  1-3198-00537-xx-x ม. 3/5  นางสาวสุพรรษา   หาญสุวรรณ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A199  1-3198-00536-xx-x ม. 3/4  นางสาววณิสา   เบ็ญจกัลยา  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A218  1-3198-00552-xx-x ม. 3/8  เด็กชายปิยพัทธิ์   วิเชียร  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A249  1-3198-00536-xx-x ม. 3/5  นายศรัณยพงศ์   ประสงค์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A302  1-3198-00519-xx-x ม. 3/14  นางสาวอัญญาดา   ลีดี  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A319  1-3198-00560-xx-x ม. 3/2  เด็กชายอนุชา   โอแฮร์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A330  1-3198-00538-xx-x ม. 3/4  นายณัฐวรรธน์   ศิริภัทรฉัตร  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A345  1-3198-00563-xx-x ม. 3/2  เด็กหญิงธัญชนก   เมืองปรางค์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A384  1-3198-00564-xx-x ม. 3/9  เด็กชายณัฐพล   สุขสำราญ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A385  1-3198-00549-xx-x ม. 3/6  เด็กหญิงวิมพ์วิภา   ระกำโพธิ์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A399  1-3198-00562-xx-x ม. 3/3  เด็กหญิงเพชรรดา   ทิพย์อักษร  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A425  1-3198-00550-xx-x ม. 3/7  เด็กชายภูเมศ   ดีสวัสดื์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
 A426  1-3198-00534-xx-x ม. 3/7  เด็กชายบดินทร์   ถาวรนิติภาพ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง  
Page. [1]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...