Report Online.

ประเภททั่วไป
รายงานรายชื่อนักเรียนแต่ละประเภท

รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2567   (รายประเภท)

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
ในเขตพื้นที่บริการ 76 85 161
นักเรียนทั่วไป 245 345 590
ความสามารถพิเศษ 29 20 49
รวม 350 450 800  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2567   (รายประเภท)

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
นักเรียนทั่วไป 88 170 258
รวม 88 170 258  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2567   แยกรายแผนการเรียน

แผนการเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 56 124 180
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 11 16 27
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ 21 30 51
รวม 88 170 258  


รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ/วิทยาศาสตร์พลังสิบ


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ/วิทยาศาสตร์พลังสิบ ปีการศึกษา 2567   (รายประเภท)

ห้องเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 57 87 144
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ 74 90 164
พิเศษ IEP (Intensive English Program) 24 53 77
รวม 155 230 385  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ/วิทยาศาสตร์พลังสิบ ปีการศึกษา 2567   (รายประเภท)

ห้องเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 30 60 90
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ 30 45 75
พิเศษ IEP (Intensive English Program) 22 32 54
รวม 82 137 219  


รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567   แยกรายประเภท

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
โควตา ม.3 โรงเรียนเดิม 140 196 336
รวม 140 196 336  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567   แยกรายแผนการเรียน

แผนการเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
 
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 113 155 268
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 17 31 48
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ 10 10 20
รวม 140 196 336  

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2567   แยกรายห้องเรียน

ระดับชั้น นักเรียนที่มีสิทธิ์ กรอกใบสมัครแล้ว คงเหลือ Progress %  
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 37 27 10
72.97%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 37 26 11
70.27%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 32 28 4
87.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 35 26 9
74.29%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 30 29 1
96.67%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 18 14 4
77.78%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 26 25 1
96.15%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 18 18 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 39 24 15
61.54%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 40 37 3
92.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 38 37 1
97.37%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12 36 19 17
52.78%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/13 29 18 11
62.07%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/14 24 8 16
33.33%
 รวม  439  336  103    
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...