Report Online.

ประเภททั่วไป
รายงานการรับนักเรียนแต่ละประเภท

รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2567   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
ในเขตพื้นที่บริการ
นักเรียนทั่วไป
ความสามารถพิเศษ
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
  9 มีนาคม 2567 45 55 100 139 213 352 22 14 36
10 มีนาคม 2567 24 20 44 60 70 130 7 6 13
11 มีนาคม 2567 4 6 10 30 29 59 - - -
12 มีนาคม 2567 2 3 5 9 24 33 - - -
13 มีนาคม 2567 1 1 2 7 9 16 - - -
รวม 76 85 161 245 345 590 29 20 49

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2567   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
นักเรียนทั่วไป
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
  9 มีนาคม 2567 27 75 102
10 มีนาคม 2567 15 32 47
11 มีนาคม 2567 13 27 40
12 มีนาคม 2567 11 27 38
13 มีนาคม 2567 22 9 31
รวม 88 170 258

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2567   (รายประเภท)

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ในเขตพื้นที่บริการ 76 85 161
นักเรียนทั่วไป 245 345 590
ความสามารถพิเศษ 29 20 49
รวม 350 450 800

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2567   (รายประเภท)

ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
นักเรียนทั่วไป 88 170 258
รวม 88 170 258


รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ/วิทยาศาสตร์พลังสิบ


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ/วิทยาศาสตร์พลังสิบ ปีการศึกษา 2567   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์พลังสิบ
Intensive English Program (IEP)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
10 กุมภาพันธ์ 2567 49 74 123 61 78 139 17 35 52
11 กุมภาพันธ์ 2567 0 4 4 4 1 5 3 2 5
12 กุมภาพันธ์ 2567 1 1 2 5 2 7 0 5 5
13 กุมภาพันธ์ 2567 4 4 8 1 6 7 3 1 4
14 กุมภาพันธ์ 2567 3 4 7 3 3 6 1 10 11
รวม 57 87 144 74 90 164 24 53 77

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ/วิทยาศาสตร์พลังสิบ ปีการศึกษา 2567   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์พลังสิบ
Intensive English Program (IEP)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
10 กุมภาพันธ์ 2567 29 56 85 26 37 63 17 29 46
11 กุมภาพันธ์ 2567 0 1 1 1 3 4 1 1 2
12 กุมภาพันธ์ 2567 1 1 2 1 2 3 1 0 1
13 กุมภาพันธ์ 2567 0 2 2 1 3 4 1 1 2
14 กุมภาพันธ์ 2567 0 0 0 1 0 1 2 1 3
รวม 30 60 90 30 45 75 22 32 54

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ/วิทยาศาสตร์พลังสิบ ปีการศึกษา 2567   (รายประเภท)

ห้องเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 57 87 144
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ 74 90 164
พิเศษ IEP (Intensive English Program) 24 53 77
รวม 155 230 385

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ/วิทยาศาสตร์พลังสิบ ปีการศึกษา 2567   (รายประเภท)

ห้องเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 30 60 90
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ 30 45 75
พิเศษ IEP (Intensive English Program) 22 32 54
รวม 82 137 219


รายงานการรับสมัครนักเรียนประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม


รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2567   (รายวัน)

วัน เดือน ปีที่สมัคร
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
15 มกราคม 2567 107 180 287
16 มกราคม 2567 11 5 16
17 มกราคม 2567 14 9 23
18 มกราคม 2567 7 1 8
19 มกราคม 2567 1 1 2
รวม 140 196 336

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2567   (รายแผนการเรียน)

แผนการเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 113 155 268
แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 17 31 48
แผนการเรียนภาษาจีน - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น - อังกฤษ 0 0 0
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ 10 10 20
รวม 140 196 336

รายงานการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2567   (รายชั้นเรียน)

 
นักเรียนทั้งหมด
ยื่นใบสมัครแล้ว
ระดับชั้น
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 11 26 37 8 19 27
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 15 22 37 10 16 26
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 20 12 32 19 9 28
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 11 24 35 10 16 26
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 14 16 30 13 16 29
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 8 10 18 5 9 14
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 16 10 26 15 10 25
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 7 11 18 7 11 18
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 14 25 39 10 14 24
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 12 28 40 10 27 37
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 15 23 38 14 23 37
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 15 21 36 6 13 19
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 15 14 29 10 8 18
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 12 12 24 3 5 8
รวม 185 254 439 140 196 336
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...