Report Online.

ประเภทนักเรียนทั่วไป
เลือกแผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ ( 51 คน )

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป   ปีการศึกษา 2567   จำนวน  51 คน
แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ

เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เลือกแผนการเรียน
โรงเรียนเดิม
ระดับชั้น
ผู้บันทึกข้อมูล
 B001  1-3198-00551-xx-x  นางสาวธนารีย์   เกษมรักษ์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านนา ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B002  1-3198-00537-xx-x  นางสาวกรกนก   มงคลชาติ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B020  1-3099-03602-xx-x  นางสาวอมลรดา   แห้งขุนทด  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B026  1-1191-00015-xx-x  นางสาวกมลชนก   ทาทอง  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  วัดสุนทรเทพคีรี ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B035  1-3198-00550-xx-x  นางสาวกัลยาลักษณ์   เกรียรัมย์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านหนองแช่ไม้ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B038  1-3198-00553-xx-x  นายอิทธิกร   นรารมย์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B053  1-1698-00334-xx-x  นางสาวปัญญาพร   ปุลา  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านหนองแช่ไม้ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B064  1-3699-00843-xx-x  นางสาวอรณิชา   บิดขุนทด  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  ตรีประชาพัฒนศึกษา ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B069  1-2404-01213-xx-x  นางสาวหทัยชนก   มะณีวรรณ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B073  1-3198-00535-xx-x  นางสาวณัฐวิตา   มุราษี  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านปลื้มพัฒนา ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B090  1-3198-00548-xx-x  นางสาวเจนจิรา   นุชผักแว่น  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านโคกยางหนองตาสี ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B092  1-3198-00556-xx-x  นายเฮชอง   บุญสุข  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  มารดาวนารักษ์ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B093  1-3198-00535-xx-x  นางสาววาสนา   เพชรกระโทก  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  มารดาวนารักษ์ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B096  1-3198-00539-xx-x  นายนวัตกรณ์   วรไธสง  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  มารดาวนารักษ์ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B099  1-3198-00554-xx-x  นายมิเกล   เบียร์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรองพิทยาคม ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B110  1-2399-00480-xx-x  นางสาวจิรารัตน์   ศรีอัดชา  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  มารดาวนารักษ์ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B111  1-3198-00550-xx-x  นางสาวสุณัฎฐา   เพิ่มทอง  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  พนมรุ้ง ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B113  1-3198-00534-xx-x  นางสาวอาริยา   อุ้ยกระโทก  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B120  1-3185-00037-xx-x  นายวทันยู   มนตรีชัย  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านหูทำนบ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B121  1-3099-03620-xx-x  นายสรณ์สิริ   สิงหล  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B122  1-3198-00536-xx-x  นางสาวสุกัญญา   รุ่งเป้า  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B123  1-3185-00039-xx-x  นางสาวอริสา   ทูลฉลอง  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B128  1-3198-00556-xx-x  นางสาวพิจิตรา   กุลกนกรัตน์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  ภรภัทร ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B134  1-3198-00527-xx-x  นายปรเมษฐ์   ทองทับพันธ์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  วัดหนองปล่อง ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B136  1-3198-00535-xx-x  นายปาราเมศ   แผ่นทอง  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านหินโคน ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B139  1-3198-00563-xx-x  เด็กหญิงพิมพ์ใจ   นวลปักษี  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B143  1-1042-00646-xx-x  นางสาวอรอุมา   สวนสี  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B144  1-6798-00414-xx-x  นางสาวมินตรา   นรินทร์ชาติ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านหนองแช่ไม้ ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B145  1-3198-00512-xx-x  นางสาวลดาวรรณ   ทับครบุรี  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B146  1-2096-01601-xx-x  นายณัฐกฤษณ์   อิ่มอุระ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) ม. 4  ศีตกาล ทวีลาภ
 B160  1-3198-00549-xx-x  นางสาววรรณศิริ   กุลชาติ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  มารดาวนารักษ์ ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B167  1-1028-00135-xx-x  เด็กชายวีรภัทร   จันทมาศ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B169  1-1020-04035-xx-x  เด็กชายจันทกานต์   คนชุม  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B173  1-3198-00529-xx-x  นางสาวธนัญชนก   ข่าวกระโทก  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรองพิทยาคม ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B176  1-3185-00040-xx-x  เด็กหญิงชนิดาภา   ตราชู  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านหูทำนบ ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B179  1-3198-00552-xx-x  เด็กชายศิริศักดิ์   เยียวรัมย์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  นางรอง ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B183  1-3198-00536-xx-x  นางสาวชุติกาญจน์   เเก้วศุกร์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  ไทยเจริญวิทยา ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B184  1-3185-00039-xx-x  นางสาวสุจิรา   แสนยามาศ  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  ไทยเจริญวิทยา ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B187  1-3198-00560-xx-x  เด็กชายณัฐชานนท์   วิเศษทรัพย์  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
 B188  1-3198-00558-xx-x  นายพีรพัฒน์   ศรีโพธิ์ทอง  แผนการเรียนศิลป์ - อังกฤษ  บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) ม. 4  พรวดี มีเชื้อ
Page. [1][2]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...