Report Online.

ประเภททั่วไป
ม. 1 - นักเรียนความสามารถพิเศษ ( 49 คน )

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ   ปีการศึกษา 2567   จำนวน  49 คน

#
เลขผู้สมัคร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
โรงเรียนเดิม
ระดับชั้น
ผู้บันทึกข้อมูล
 1  C001  1-3198-00644-xx-x  เด็กชายปวริศฐ์   สุขวงกฎ  บ้านทุ่งโพธิ์ ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 2  C002  1-3198-00625-xx-x  เด็กชายมารีซอ   ครอน  บ้านยายคำ ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 3  C003  1-3198-00635-xx-x  เด็กหญิงจิรภิญญา   ตั้งชาติ  บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 4  C004  1-3198-00632-xx-x  เด็กหญิงอรกัญญา   มหาศรี  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 5  C005  1-3198-00641-xx-x  เด็กชายณฐกฤต   เหมือนพร้อม  ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 6  C006  1-3198-00623-xx-x  เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   หูตินุ  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 7  C007  1-3198-00645-xx-x  เด็กหญิงธนพร   อรุณศรี  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 8  C008  1-3198-00627-xx-x  เด็กชายณัฐวุฒิ   จูทะลักษณ์  บ้านยายคำ ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 9  C009  1-3499-01811-xx-x  เด็กชายพงษ์อนันต์   สุตัญตั้งใจ  มารดาวนารักษ์ ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 10  C010  1-3099-03942-xx-x  เด็กชายณัฏฐชัย   เกิดเอกี  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 11  C011  1-3198-00650-xx-x  เด็กชายพรรษชล   พึ่งครบุรี  แสนสุข ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 12  C012  1-3198-00628-xx-x  เด็กชายวีรภัทร์   เลิศศิริ  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 13  C013  1-3198-00646-xx-x  เด็กหญิงลินดา   สอบกระโทก  บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 14  C014  1-3198-00629-xx-x  เด็กหญิงชุติมา   พรมโสภา  บ้านก้านเหลือง ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 15  C015  1-3198-00625-xx-x  เด็กชายศิราภัทร   คุสิตา  บ้านโคกตะโก ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 16  C016  1-3198-00633-xx-x  เด็กชายรัฐศาตร์   อินพูวา  เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 17  C017  1-3198-00651-xx-x  เด็กชายศุภากร   เป็กกระสัง  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 18  C018  1-3198-00624-xx-x  เด็กชายเมธวิน   พละโส  บ้านปลื้มพัฒนา ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 19  C019  1-3198-00624-xx-x  เด็กชายวรพล   เทียนวรรณ  บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 20  C020  1-3198-00643-xx-x  เด็กชายฤทธิไกร   ดาทอง  จิตติมาธีรวิทยา ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 21  C021  1-3198-00623-xx-x  เด็กหญิงไพริน   ศิลากิจ  บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 22  C022  1-1297-01563-xx-x  เด็กชายสุทธินันท์   สกุลทอง  บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 23  C023  1-1297-01542-xx-x  เด็กชายศราวุฒ   แป้นรินทร์  บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 24  C024  1-3198-00651-xx-x  เด็กหญิงอาลิซ่า   เบนบริดจ์  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 25  C025  1-3198-00623-xx-x  เด็กชายปพนพัทธ์   แพร่งสุวรรณ์  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 26  C026  1-3198-00642-xx-x  เด็กหญิงศรัณย์ภัทร   มีพวงผล  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 27  C027  1-3185-00046-xx-x  เด็กหญิงฐิติวรดา   แสงอรุณ  บ้านไทยเจริญ ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 28  C028  1-3198-00623-xx-x  เด็กหญิงวนิดา   ขำเอนก  บ้านหนองโบสถ์ ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 29  C029  1-1008-01719-xx-x  เด็กหญิงธัญชนก   บุญจามรสกุลรุ่ง  บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 30  C030  1-3198-00636-xx-x  เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์   คนชุม  บ้านทุ่งโพธิ์ ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 31  C031  1-2096-01732-xx-x  เด็กชายวชิรวิทย์   สิงห์วงศ์  ตุลยาธร ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 32  C032  1-3062-00112-xx-x  เด็กชายปัญญากร   พลแสน  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  ศีตกาล ทวีลาภ
 33  C033  1-3198-00640-xx-x  เด็กหญิงอภิญญา   พงษ์พันนา  มารีพิทักษ์ ม. 1  พีระพงษ์ มีพวงผล
 34  C034  1-3198-00637-xx-x  เด็กชายอธิศรุจ   ใจภัคดี  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 35  C035  1-3198-00626-xx-x  เด็กชายดนุวัตร   ละมุดกูล  บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 36  C036  1-3198-00636-xx-x  เด็กหญิงพิราวรรณ   ปัดภัย  บ้านอุบลสามัคคี ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 37  C037  1-3118-00062-xx-x  เด็กชายคณาธิป   แสงไข  อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 38  C038  1-3198-00647-xx-x  เด็กชายธนกฤต   ตรีสุวรรณ์  วราวัฒนา ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
 39  C039  1-2199-01375-xx-x  เด็กหญิงอัมพิกา   สะอาดยิ่ง  บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) ม. 1  พีระพงษ์ มีพวงผล
 40  C040  1-3198-00642-xx-x  เด็กชายธนวัฒน์   เจริญศรี  บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) ม. 1  สมเจตน์ เสาโร
Page. [1][2]
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...