Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2565

รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
วิชาเลือกเสรี
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33812  ม. 3/7  1  เด็กชายกันตพงษ์  คลี่ภูษา   ดนตรีไทย 6  228
 2  33813  ม. 3/7  2  เด็กชายกิตติพงษ์  แพ่งนคร   ดนตรีไทย 6  228
 3  33814  ม. 3/7  3  เด็กชายเจตนิพัทธ์  พยัคฆ์กูล   ช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น  702
 4  33815  ม. 3/7  4  เด็กชายธนชัย  บุญพิรุณ   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 5  33816  ม. 3/7  5  เด็กชายธนวัฒน์  พิรักษา   ช่างเขียนตัวอักษร  202
 6  33817  ม. 3/7  6  เด็กชายธนายุต  นุชสาย   การเขียนภาพฉาย  อุตสาหกรรม2
 7  33818  ม. 3/7  7  เด็กชายนราวิชญ์  การะเกต   ช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น  702
 8  33819  ม. 3/7  8  เด็กชายบูรพัฒน์  อยู่แท้กูล   การเขียนภาพฉาย  อุตสาหกรรม2
 9  33820  ม. 3/7  9  เด็กชายพัทธดนย์  ขวัญนาค   การเขียนภาพฉาย  อุตสาหกรรม2
 10  33821  ม. 3/7  10  เด็กชายภัทรภูมิ  ภูไพสิทธิ์   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 11  33822  ม. 3/7  11  เด็กชายภูริวัฒน์  ท่วมพุดซา   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 12  33823  ม. 3/7  12  เด็กชายภูวิศ  เชื้อสีดา   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 13  33824  ม. 3/7  13  เด็กชายรัชชานนท์  วิชัยกูล   ดนตรีไทย 6  228
 14  33825  ม. 3/7  14  เด็กชายวชิรากรณ์  กองศรี   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 15  33826  ม. 3/7  15  เด็กชายวรวัตร  นาคินทร์ชาติ   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 16  33827  ม. 3/7  16  เด็กชายวันเฉลิม  นฤทธิ์ธนสาร   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 17  33828  ม. 3/7  17  เด็กชายศุภวิชญ์  จัตุกูล   สีชอล์ค  201
 18  33829  ม. 3/7  18  เด็กชายศุภวิญช์  ฤทธิ์พันธุ์ม่วง   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 19  33830  ม. 3/7  19  เด็กชายสัณหณัฐ  กรินรักษ์   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 20  33831  ม. 3/7  20  เด็กชายอนาวิล  ทิพย์อักษร   ช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น  702
 21  34919  ม. 3/7  21  เด็กชายหิรัณย์ธนา  วรนุช   สีชอล์ค  201
 22  33832  ม. 3/7  22  เด็กหญิงกนกวรรณ  พยัคฆ์จันทร์   จิตกรรมไทย 3  203
 23  33833  ม. 3/7  23  เด็กหญิงจุฑารัตน์  อภิวัฒนโชติ   จิตกรรมไทย 3  203
 24  33834  ม. 3/7  24  เด็กหญิงฐาปานีย์  ธนาศิริวรนันท์   สีชอล์ค  201
 25  33835  ม. 3/7  25  เด็กหญิงฐิตินันท์  ภิรมย์ชาติ   การเขียนภาพฉาย  อุตสาหกรรม2
 26  33836  ม. 3/7  26  เด็กหญิงณัฐณิชา  จอกทอง   การเขียนภาพฉาย  อุตสาหกรรม2
 27  33837  ม. 3/7  27  เด็กหญิงณัฐณิชา  จึงมีชัย   การเขียนภาพฉาย  อุตสาหกรรม2
 28  33839  ม. 3/7  28  เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีสม   สีชอล์ค  201
 29  33840  ม. 3/7  29  เด็กหญิงณันฑญา  ภู่ห้อย   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 30  33841  ม. 3/7  30  เด็กหญิงณิชาภัทร  สงวนธรรม   จิตกรรมไทย 3  203
 31  33842  ม. 3/7  31  เด็กหญิงธัสสพร  แซ่ลิ้ม   การเขียนภาพฉาย  อุตสาหกรรม2
 32  33843  ม. 3/7  32  เด็กหญิงนิชธาวัลย์  เกาะสูงเนิน   การเขียนภาพฉาย  อุตสาหกรรม2
 33  33844  ม. 3/7  33  เด็กหญิงปานวาด  วาสไธสง   การเขียนภาพฉาย  อุตสาหกรรม2
 34  33846  ม. 3/7  34  เด็กหญิงพิมพ์บุษกร  ชองรัมย์   การเขียนภาพฉาย  อุตสาหกรรม2
 35  33847  ม. 3/7  35  เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัญญานะ   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 36  33848  ม. 3/7  36  เด็กหญิงรุ่งนภา  ศิริวรรณ์   การเขียนภาพฉาย  อุตสาหกรรม2
 37  33849  ม. 3/7  37  เด็กหญิงลลิตา  มุ่งดี   << ยังไม่ลงทะเบียน >>