Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2565

รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
วิชาเลือกเสรี
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33652  ม. 3/3  1  เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิพย์กระโทก   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 2  33653  ม. 3/3  2  เด็กชายฐนกฤษฎ์  ซ้ายโพธฺ์กลาง   ช่างประดิษฐ์เครื่องประดับนาฎศิลป์  ห้องพักครูศิลปะ
 3  33654  ม. 3/3  3  เด็กชายณัฐวัศ  ธัญญศิรินนท์   ดนตรีไทย 6  228
 4  33656  ม. 3/3  4  เด็กชายธนภัทร  ใจกล้า   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 5  33657  ม. 3/3  5  เด็กชายพรรษา  คงประโคน   ช่างประดิษฐ์เครื่องประดับนาฎศิลป์  ห้องพักครูศิลปะ
 6  33658  ม. 3/3  6  เด็กชายพีระวัตร  เทียะกระโทก   ช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น  702
 7  33659  ม. 3/3  7  เด็กชายภานุพงศ์  เทียนวรรณ์   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 8  33660  ม. 3/3  8  เด็กชายภานุวัฒน์  แซ่ลิ้ม   ช่างประดิษฐ์เครื่องประดับนาฎศิลป์  ห้องพักครูศิลปะ
 9  33661  ม. 3/3  9  เด็กชายมัชฌิมา  บุตรวิชา   ช่างประดิษฐ์เครื่องประดับนาฎศิลป์  ห้องพักครูศิลปะ
 10  33662  ม. 3/3  10  เด็กชายรักษิต  มากแสน   กีตาร์ปฏิบัติ 2  ห้องดนตรี
 11  33663  ม. 3/3  11  เด็กชายวรภัทร  ประทุมสันต์   ช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น  702
 12  33664  ม. 3/3  12  เด็กชายวิลเลียม  เอเก จาคอบส์สัน   ดนตรีไทย 6  228
 13  33665  ม. 3/3  13  เด็กชายศิริกานต์  ชาติประโคน   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 14  33666  ม. 3/3  14  เด็กชายศุภากร  วิเศษนคร   ช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น  702
 15  33667  ม. 3/3  15  เด็กชายสุรศิษฐ์  สายแก้ว   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 16  33668  ม. 3/3  16  เด็กชายอัครโชติ  พังเกาะ   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 17  33669  ม. 3/3  17  เด็กชายอัญเชิญ  เพ็ญเพียร   กีตาร์ปฏิบัติ 2  ห้องดนตรี
 18  33670  ม. 3/3  18  เด็กหญิงกนต์รพี  เหลาสิงห์   การประกอบการธุรกิจ Startup  701
 19  33671  ม. 3/3  19  เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  ชมภูวงศ์   กีตาร์ปฏิบัติ 2  ห้องดนตรี
 20  33672  ม. 3/3  20  เด็กหญิงกุลนัดดา  พงษ์ศิลา   การขยายพันธุ์พืช  ศูนย์เกษตร
 21  33673  ม. 3/3  21  เด็กหญิงณัฎฐา  สุขเพิ่ม   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  703
 22  33674  ม. 3/3  22  เด็กหญิงณัฏฐภัทร  หล่อประโคน   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  703
 23  33675  ม. 3/3  23  เด็กหญิงนนธิชา  มาระทัด   ช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น  702
 24  33676  ม. 3/3  24  เด็กหญิงปรัชญาวรรณ  จันทิมา   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  703
 25  33678  ม. 3/3  25  เด็กหญิงปัณณพร  วรรณุปถัมภ์   การประกอบการธุรกิจ Startup  701
 26  33679  ม. 3/3  26  เด็กหญิงปาณิศา  นัยพรม   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  703
 27  33680  ม. 3/3  27  เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีพรหมดี   กีตาร์ปฏิบัติ 2  ห้องดนตรี
 28  33681  ม. 3/3  28  เด็กหญิงภัทรวดี  เคนดี   การประกอบการธุรกิจ Startup  701
 29  33682  ม. 3/3  29  เด็กหญิงเมธปรียา  เชิดฉาย   นาฎศิลป์พื้นบ้าน  217
 30  33683  ม. 3/3  30  เด็กหญิงรวิสรา  บุตรศิริ   การเขียนภาพฉาย  อุตสาหกรรม2
 31  33684  ม. 3/3  31  เด็กหญิงรุ่งฤดี  มงคลชาติ   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  703
 32  33685  ม. 3/3  32  เด็กหญิงลภัสรดา  ชาติประสพ   กีตาร์ปฏิบัติ 2  ห้องดนตรี
 33  33686  ม. 3/3  33  เด็กหญิงวราภรณ์  หาญประเทศ   การประกอบการธุรกิจ Startup  701
 34  33687  ม. 3/3  34  เด็กหญิงศิรภัสสร  สังข์สนิท   การเขียนภาพฉาย  อุตสาหกรรม2
 35  33688  ม. 3/3  35  เด็กหญิงษุภากร  อัมพวันน์   การขยายพันธุ์พืช  ศูนย์เกษตร
 36  33689  ม. 3/3  36  เด็กหญิงสุกัญญา  นันทพันธ์   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  703
 37  33690  ม. 3/3  37  เด็กหญิงสุนัญญา  ภูชุ่ม   การเขียนภาพฉาย  อุตสาหกรรม2
 38  33691  ม. 3/3  38  เด็กหญิงอัญชิษฐา  จันทร์สิงห์   การเขียนภาพฉาย  อุตสาหกรรม2
 39  35663  ม. 3/3  39  เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จันทรมาศ   กีตาร์ปฏิบัติ 2  ห้องดนตรี