Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2565

รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
วิชาเลือกเสรี
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33612  ม. 3/2  1  เด็กชายกฤษณะ  ชาจุหลัน   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 2  33613  ม. 3/2  2  เด็กชายกานต์นิธิ  กล่ำนาค   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 3  33614  ม. 3/2  3  เด็กชายจตุรพงค์  อ่อนเขนย   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 4  33615  ม. 3/2  4  เด็กชายจิรภัทร  สุริยกานนท์   กีตาร์ปฏิบัติ 2  ห้องดนตรี
 5  33616  ม. 3/2  5  เด็กชายชวัลวิทย์  สิงหานุวัฒน์   กีตาร์ปฏิบัติ 2  ห้องดนตรี
 6  33617  ม. 3/2  6  เด็กชายญาณวรุตม์  ด้วงมาลา   กฎหมายน่ารู้ 2  ห้องอาเชียน
 7  33618  ม. 3/2  7  เด็กชายณคร  สวัสดิ์พูน   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 8  33619  ม. 3/2  8  เด็กชายณัฐดิษฐ์  เทียนวรรณ   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 9  33620  ม. 3/2  9  เด็กชายดิศพงษ์  เย็นกูล   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 10  33621  ม. 3/2  10  เด็กชายธีรเดช  สิงห์คำป้อง   กีตาร์ปฏิบัติ 2  ห้องดนตรี
 11  33622  ม. 3/2  11  เด็กชายนรัฐกิจ  สร้อยขุนทด   กีตาร์ปฏิบัติ 2  ห้องดนตรี
 12  33623  ม. 3/2  12  เด็กชายวีรเดช  คันธะศรี   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 13  33624  ม. 3/2  13  เด็กชายอภิชาติ  ตรีเมฆ   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 14  33625  ม. 3/2  14  เด็กชายอมรินทร์  บุดดางาม   สีชอล์ค  201
 15  33626  ม. 3/2  15  เด็กชายอาณัฏฐกรณ์  อาจหาญ   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 16  33627  ม. 3/2  16  เด็กชายอิทธิพล  วิลัยศรี   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 17  33628  ม. 3/2  17  เด็กหญิงกัญญพัชร  จิตรจันทึก   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 18  33630  ม. 3/2  18  เด็กหญิงกัลย์ธิดา  ชมภู่   งานห้องสมุด  ห้องสมุด
 19  33631  ม. 3/2  19  เด็กหญิงกุลนัดดา  โสมกูล   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 20  33633  ม. 3/2  20  เด็กหญิงจิรัชญา  กุลทอง   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 21  33634  ม. 3/2  21  เด็กหญิงชญานี  สมานชาติ   งานห้องสมุด  ห้องสมุด
 22  33635  ม. 3/2  22  เด็กหญิงชลธิชา  ฉิมมาลี   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  703
 23  33636  ม. 3/2  23  เด็กหญิงญาณันธร  พวงพันธ์   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 24  33637  ม. 3/2  24  เด็กหญิงฐานิดา  อัมพะวัน   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 25  33638  ม. 3/2  25  เด็กหญิงณิธัญญา  นิลแท้   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 26  33639  ม. 3/2  26  เด็กหญิงดากานดา  แก้วอำไพนุรักษ์   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 27  33640  ม. 3/2  27  เด็กหญิงธาราทิพย์  บรรจง   สีชอล์ค  201
 28  33641  ม. 3/2  28  เด็กหญิงประภัสสร  จันสีขำ   งานห้องสมุด  ห้องสมุด
 29  33642  ม. 3/2  29  เด็กหญิงพรทิตา  กริดกลาง   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 30  33643  ม. 3/2  30  เด็กหญิงพลอยเเหวน  เพตายนต์   การขยายพันธุ์พืช  ศูนย์เกษตร
 31  33644  ม. 3/2  31  เด็กหญิงเพชรไพริน  คชช้างพะเนา   การขยายพันธุ์พืช  ศูนย์เกษตร
 32  33645  ม. 3/2  32  เด็กหญิงภัทรธิดา  หาญประเทศ   การขยายพันธุ์พืช  ศูนย์เกษตร
 33  33646  ม. 3/2  33  เด็กหญิงภัทรธิดา  เภตรายนต์   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  703
 34  33648  ม. 3/2  34  เด็กหญิงสิตานันท์  เพ็ชร   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  703
 35  33649  ม. 3/2  35  เด็กหญิงสุนิสา  ประสงค์ทรัพย์   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 36  33650  ม. 3/2  36  เด็กหญิงสุพรรษา  ทานะมัย   ช่างแกะสลักผักผลไม้  ห้องคหกรรม
 37  33651  ม. 3/2  37  เด็กหญิงอุชุตา  ณรังศรี   สีชอล์ค  201
 38  33923  ม. 3/2  38  เด็กหญิงรัญธญา  ตั้งวงษ์เจริญสุข   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621