Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2565

รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
วิชาเลือกเสรี
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33572  ม. 3/1  1  เด็กชายกวินท์  โพธิ์ลอง   ช่างแกะสลักผักผลไม้  ห้องคหกรรม
 2  33573  ม. 3/1  2  เด็กชายจารุวิทย์  มุขประดับ   กฎหมายน่ารู้ 2  ห้องอาเชียน
 3  33574  ม. 3/1  3  เด็กชายชญานันท์  แมลงผึ้ง   การประกอบการธุรกิจ Startup  701
 4  33575  ม. 3/1  4  เด็กชายชนพัฒน์  ลอยศักดิ์   กฎหมายน่ารู้ 2  ห้องอาเชียน
 5  33576  ม. 3/1  5  เด็กชายธนกร  หาญสุวรรณ   การประกอบการธุรกิจ Startup  701
 6  33577  ม. 3/1  6  เด็กชายธนกิจ  รากผักแว่น   กฎหมายน่ารู้ 2  ห้องอาเชียน
 7  33578  ม. 3/1  7  เด็กชายธนโชติ  เรือนเเก้ว   กฎหมายน่ารู้ 2  ห้องอาเชียน
 8  33579  ม. 3/1  8  เด็กชายนราวิชญ์  หมั่นตลุง   กฎหมายน่ารู้ 2  ห้องอาเชียน
 9  33580  ม. 3/1  9  เด็กชายพงศกร  จันทร์หอม   กฎหมายน่ารู้ 2  ห้องอาเชียน
 10  33581  ม. 3/1  10  เด็กชายภัทธพล  เลือดกุมภา   กีตาร์ปฏิบัติ 2  ห้องดนตรี
 11  33582  ม. 3/1  11  เด็กชายภัทรดนัย  นาคินชาติ   กฎหมายน่ารู้ 2  ห้องอาเชียน
 12  33583  ม. 3/1  12  เด็กชายภานุวัฒน์  ท่าดี   ช่างแกะสลักผักผลไม้  ห้องคหกรรม
 13  33584  ม. 3/1  13  เด็กชายภูมิรพี  มีพวงผล   ช่างแกะสลักผักผลไม้  ห้องคหกรรม
 14  33585  ม. 3/1  14  เด็กชายระพีพัฒน์  จันทร   กฎหมายน่ารู้ 2  ห้องอาเชียน
 15  33586  ม. 3/1  15  เด็กชายวีระชัย  ประตังทะสา   กีตาร์ปฏิบัติ 2  ห้องดนตรี
 16  33587  ม. 3/1  16  เด็กชายสกนธ์  ธัญญศิรินนท์   กฎหมายน่ารู้ 2  ห้องอาเชียน
 17  33588  ม. 3/1  17  เด็กชายอธิชาติ  จันทะลาสา   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 18  33589  ม. 3/1  18  เด็กชายอนวัช  ปะกะตัง   กีตาร์ปฏิบัติ 2  ห้องดนตรี
 19  33590  ม. 3/1  19  เด็กหญิงกรผกา  คงสกุล   งานช่างไม้  อุตสาหกรรม1
 20  33591  ม. 3/1  20  เด็กหญิงคุณัญญา  คงตระการ   ดนตรีไทย 6  228
 21  33592  ม. 3/1  21  เด็กหญิงจิราภรณ์  ไกรจันทร์   ดนตรีไทย 6  228
 22  33593  ม. 3/1  22  เด็กหญิงชนากานต์  แป้นทอง   งานช่างไม้  อุตสาหกรรม1
 23  33595  ม. 3/1  23  เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รอดอารีย์   สีชอล์ค  201
 24  33596  ม. 3/1  24  เด็กหญิงธิดารัตน์  สระมโน   ช่างแกะสลักผักผลไม้  ห้องคหกรรม
 25  33597  ม. 3/1  25  เด็กหญิงนภัสสร  เกียรติประมาณ   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 26  33598  ม. 3/1  26  เด็กหญิงบวรลักษณ์  แก้วมณี   กฎหมายน่ารู้ 2  ห้องอาเชียน
 27  33599  ม. 3/1  27  เด็กหญิงพัทธนันท์  พลสาร   งานช่างไม้  อุตสาหกรรม1
 28  33600  ม. 3/1  28  เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขัตติยะ   ช่างแกะสลักผักผลไม้  ห้องคหกรรม
 29  33601  ม. 3/1  29  เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กมลจิตร   ช่างแกะสลักผักผลไม้  ห้องคหกรรม
 30  33602  ม. 3/1  30  เด็กหญิงภัทรลภา  ผาสุข   ช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น  702
 31  33603  ม. 3/1  31  เด็กหญิงมนัสนันท์  นาคนวล   การประกอบการธุรกิจ Startup  701
 32  33604  ม. 3/1  32  เด็กหญิงมุจลินท์  อาจอาสา   ช่างแกะสลักผักผลไม้  ห้องคหกรรม
 33  33605  ม. 3/1  33  เด็กหญิงวนิดา  ศรีโชค   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 34  33606  ม. 3/1  34  เด็กหญิงศิลาพร  วงศ์ษา   งานช่างไม้  อุตสาหกรรม1
 35  33607  ม. 3/1  35  เด็กหญิงสริสสรา  สิงห์สม   งานช่างไม้  อุตสาหกรรม1
 36  33608  ม. 3/1  36  เด็กหญิงสิริกร  โตคีรี   การขยายพันธุ์พืช  ศูนย์เกษตร
 37  33609  ม. 3/1  37  เด็กหญิงสุทธิกา  เวียงอินทร์   สีชอล์ค  201
 38  33610  ม. 3/1  38  เด็กหญิงอนัญญา  อุดมดี   ช่างแกะสลักผักผลไม้  ห้องคหกรรม
 39  33611  ม. 3/1  39  เด็กหญิงอรณิชา  จอยเอกา   ช่างแกะสลักผักผลไม้  ห้องคหกรรม
 40  33632  ม. 3/1  40  เด็กหญิงจันทร์จิรา  ธราดลพิทักษ์   ช่างแกะสลักผักผลไม้  ห้องคหกรรม