Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2565

รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
วิชาเลือกเสรี
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34358  ม. 2/2  1  เด็กชายกันตินันท์  ยอดน้ำคำ   การเขียนเว็บเพจด้วย HTML  427
 2  34359  ม. 2/2  2  เด็กชายชนะพล  ขานเพราะ   ช่างเขียนภาพหุ่นนิ่ง  202
 3  34360  ม. 2/2  3  เด็กชายณชนินทร์  ยินดีนุช   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 4  34362  ม. 2/2  4  เด็กชายธีรทร  พาพาน   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 5  34363  ม. 2/2  5  เด็กชายนพรุจ  จบสัญจร   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 6  34364  ม. 2/2  6  เด็กชายเบญจมิน  ชื่นหล่อสังข์   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 7  34365  ม. 2/2  7  เด็กชายปกป้อง  สถานถิ่น   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 8  34366  ม. 2/2  8  เด็กชายปณิธาน  อุไรรัมย์   งานช่างผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่  อุตสาหกรรม1
 9  34367  ม. 2/2  9  เด็กชายพรหมพิริยะ  แข็งแรง   งานช่างผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่  อุตสาหกรรม1
 10  34368  ม. 2/2  10  เด็กชายพัทธดนย์  ศรีสุวรรณ   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 11  34369  ม. 2/2  11  เด็กชายภักพอเพียง  สำเร็จดี   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 12  34370  ม. 2/2  12  เด็กชายภัทรภณ  สมศรี   งานช่างผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่  อุตสาหกรรม1
 13  34371  ม. 2/2  13  เด็กชายรชต  สุภาภาพ   ช่างถนอมอาหาร  ห้องคหกรรม
 14  34372  ม. 2/2  14  เด็กชายสัณหณัฐ  นักรบ   งานช่างผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่  อุตสาหกรรม1
 15  34373  ม. 2/2  15  เด็กชายอนุชา  โอแฮร์   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 16  34374  ม. 2/2  16  เด็กหญิงกนกพร  นาโควงค์   ช่างเขียนภาพหุ่นนิ่ง  202
 17  34375  ม. 2/2  17  เด็กหญิงกรรณวรา  สงกูล   การใช้ห้องสมุด  ห้องสมุด
 18  34376  ม. 2/2  18  เด็กหญิงขนิษฐา  สิทธิกาล   กีตาร์ปฏิบัติ 1  ห้องดนตรี
 19  34377  ม. 2/2  19  เด็กหญิงจิรัชยา  อร่าม   การใช้ห้องสมุด  ห้องสมุด
 20  34378  ม. 2/2  20  เด็กหญิงฉัตรกานต์  สนทนา   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 21  34379  ม. 2/2  21  เด็กหญิงฐิติชญา  สมานจิต   ช่างเขียนภาพหุ่นนิ่ง  202
 22  34380  ม. 2/2  22  เด็กหญิงณพชร  โสนาพูน   งานช่างผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่  อุตสาหกรรม1
 23  34381  ม. 2/2  23  เด็กหญิงณัฎฐินีย์  นุงกระโทก   การใช้ห้องสมุด  ห้องสมุด
 24  34382  ม. 2/2  24  เด็กหญิงณัฐกานต์  คลายโศก   กีตาร์ปฏิบัติ 1  ห้องดนตรี
 25  34383  ม. 2/2  25  เด็กหญิงณัฐญาดา  หาญประเทศ   ช่างเขียนภาพหุ่นนิ่ง  202
 26  34384  ม. 2/2  26  เด็กหญิงทิตายา  หรบรรพ์   ช่างเขียนภาพหุ่นนิ่ง  202
 27  34385  ม. 2/2  27  เด็กหญิงธัญชนก  เมืองปรางค์   ช่างเขียนภาพหุ่นนิ่ง  202
 28  34386  ม. 2/2  28  เด็กหญิงธัญพิชชา  เกิดสันโดด   การใช้ห้องสมุด  ห้องสมุด
 29  34387  ม. 2/2  29  เด็กหญิงธันยรัตน์  ทองน้อย   กีตาร์ปฏิบัติ 1  ห้องดนตรี
 30  34388  ม. 2/2  30  เด็กหญิงปณาลี  จำปาทอง   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 31  34389  ม. 2/2  31  เด็กหญิงปภาวรินท์  ดัดสำโรง   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 32  34390  ม. 2/2  32  เด็กหญิงปราณณิชา  กัญญาพงษ์   ช่างเขียนภาพหุ่นนิ่ง  202
 33  34391  ม. 2/2  33  เด็กหญิงพลอยชมพู  บุญบรรดาล   ช่างเขียนภาพหุ่นนิ่ง  202
 34  34392  ม. 2/2  34  เด็กหญิงพิชญาภา  โล่ห์ทอง   การใช้ห้องสมุด  ห้องสมุด
 35  34393  ม. 2/2  35  เด็กหญิงฟาริดา  แสนเดช   การจัดการธุรกิจ SME  701
 36  34394  ม. 2/2  36  เด็กหญิงมนัสชนก  กลีบกระโทก   ช่างเขียนภาพหุ่นนิ่ง  202
 37  34395  ม. 2/2  37  เด็กหญิงศิริรัตน์  เจริญรัตน์   การใช้ห้องสมุด  ห้องสมุด
 38  34396  ม. 2/2  38  เด็กหญิงอัญญารัตน์  เชี่ยวชาญ   ช่างเขียนภาพหุ่นนิ่ง  202
 39  34397  ม. 2/2  39  เด็กหญิงอินทรานี  พลล้ำ   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 40  35678  ม. 2/2  40  เด็กหญิงนภาวรรณ  สุขสันต์   ช่างเขียนภาพหุ่นนิ่ง  202