Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2565

รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
วิชาเลือกเสรี
ห้องเรียน
สถานะ
 1  35086  ม. 1/5  1  เด็กชายกฤตเมธ  พุทธิชาติ   ท้องถิ่นของเรา 2  ศูนย์สื่อ
 2  35087  ม. 1/5  2  เด็กชายกฤตยชญ์  เคนรัมย์   ท้องถิ่นของเรา 2  ศูนย์สื่อ
 3  35088  ม. 1/5  3  เด็กชายก้องภพ  แกล้วกล้า   นาฏศิลป์ 2  218
 4  35089  ม. 1/5  4  เด็กชายกิตติ์อธิศ  ธนันวรากิจจ์   ท้องถิ่นของเรา 2  ศูนย์สื่อ
 5  35090  ม. 1/5  5  เด็กชายเกียรติประภัส  สุขสำราญ   การเขียนแบบเบื้องต้น  อุตสาหกรรม1
 6  35091  ม. 1/5  6  เด็กชายชนกานต์  ชื่นอุปการนันท์   ออกแบบ 1  203
 7  35092  ม. 1/5  7  เด็กชายญาณากร  วิเชียร   การเขียนแบบเบื้องต้น  อุตสาหกรรม1
 8  35093  ม. 1/5  8  เด็กชายณฐมน  ฉลูรัมย์   นาฏศิลป์ 2  218
 9  35094  ม. 1/5  9  เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์กูล   การเขียนแบบเบื้องต้น  อุตสาหกรรม1
 10  35095  ม. 1/5  10  เด็กชายดัสกร  อรัญ   ศิลปะสื่อผสม 1  201
 11  35096  ม. 1/5  11  เด็กชายทีฆทัศน์  คลายโศก   การเขียนแบบเบื้องต้น  อุตสาหกรรม1
 12  35097  ม. 1/5  12  เด็กชายธนโชติ  พรมเลิศ   นาฏศิลป์ 2  218
 13  35098  ม. 1/5  13  เด็กชายธีรเดช  แจ้งสว่าง   ออกแบบ 1  203
 14  35099  ม. 1/5  14  เด็กชายนวพรรษ  พินิจอักษร   ดนตรีสากล 2  612
 15  35100  ม. 1/5  15  เด็กชายพัทรพล  เพ็ชรบรรพต   การเพาะเลี้ยงเห็ด  ศูนย์เกษตร
 16  35101  ม. 1/5  16  เด็กชายพิชิต  เตียมคำ   การเขียนแบบเบื้องต้น  อุตสาหกรรม1
 17  35102  ม. 1/5  17  เด็กชายภูริพัฒน์  แขดกิ่ง   ท้องถิ่นของเรา 2  ศูนย์สื่อ
 18  35103  ม. 1/5  18  เด็กชายระพีพัฒน์  วัฒนกูล   ท้องถิ่นของเรา 2  ศูนย์สื่อ
 19  35104  ม. 1/5  19  เด็กชายศิริชัย  ศรีสมบุตร   ช่างปักด้วยมือ  702
 20  35105  ม. 1/5  20  เด็กชายอฐิติ  หน่อทอง   การเขียนแบบเบื้องต้น  อุตสาหกรรม1
 21  35106  ม. 1/5  21  เด็กชายอัษฎาวุธ  โนงระฆัง   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 22  35107  ม. 1/5  22  เด็กชายอาทิตย์  เจริญบุตร   การเขียนแบบเบื้องต้น  อุตสาหกรรม1
 23  35108  ม. 1/5  23  เด็กหญิงกษมา  พิมพ์ลา   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 24  35109  ม. 1/5  24  เด็กหญิงแก้วฟ้า  หมายชอบ   นาฏศิลป์ 2  218
 25  35110  ม. 1/5  25  เด็กหญิงจิรินทร์พร  มีมุข   เรียนรู้ธุรกิจออนไลน์  701
 26  35111  ม. 1/5  26  เด็กหญิงเจริญรัตน์  คำสุข   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 27  35112  ม. 1/5  27  เด็กหญิงชนิภา  ชลวาณิช   เรียนรู้ธุรกิจออนไลน์  701
 28  35113  ม. 1/5  28  เด็กหญิงญาณิศา  แสดรัมย์   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 29  35114  ม. 1/5  29  เด็กหญิงณัชยา  สุวรรณชัยรบ   เรียนรู้ธุรกิจออนไลน์  701
 30  35115  ม. 1/5  30  เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ลุนชัยภา   นาฏศิลป์ 2  218
 31  35116  ม. 1/5  31  เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เนียนไธสง   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 32  35117  ม. 1/5  32  เด็กหญิงเนตรนภา  หลับรัมย์   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 33  35118  ม. 1/5  33  เด็กหญิงปฏิมาพร  จังอินทร์   เรียนรู้ธุรกิจออนไลน์  701
 34  35119  ม. 1/5  34  เด็กหญิงพรรณพฤกษา  สวัสดี   เรียนรู้ธุรกิจออนไลน์  701
 35  35120  ม. 1/5  35  เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขชัยศรี   เรียนรู้ธุรกิจออนไลน์  701
 36  35121  ม. 1/5  36  เด็กหญิงเพชรชมพู  ชุ่มกล่ำ   นาฏศิลป์ 2  218
 37  35122  ม. 1/5  37  เด็กหญิงสิรินทรา  ผลาเลิศ   เรียนรู้ธุรกิจออนไลน์  701
 38  35123  ม. 1/5  38  เด็กหญิงสิริวิมล  สุขฤดี   นาฏศิลป์ 2  218
 39  35124  ม. 1/5  39  เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิ์ใต้   การเขียนแบบเบื้องต้น  อุตสาหกรรม1
 40  35125  ม. 1/5  40  เด็กหญิงอัญญมณี  อัมพะวัน   ภาษาเขมรสื่อสาร  631