Login User

สำหรับนักเรียนโรงเรียนนางรอง
เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียน
กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

เลขประจำตัวนักเรียนและเลขบัตรประจำตัวประชาชน คือ ใช้ข้อมูลที่นักเรียนให้ไว้หรือได้รับจากงานวิชาการโรงเรียนนางรองตามใบรายชื่อแต่ละห้อง

* หากไม่ทราบหรือลืม ติดต่อสำนักงานฝ่ายวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนนางรอง

 
  © สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนางรอง (044-632300)
© นายพีระพงษ์ มีพวงผล (ผู้พัฒนาระบบ)...